Spelenderwijs richting onderwijs

De peuterspeelzaal vormt een goede voorbereiding op de basisschool; veel kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, maken een goede start op de basisschool. Om de overgang naar groep 1 zo soepel mogelijk te maken hebben peuterspeelzaal en basisschool elkaar nodig. Een doorgaande lijn, zowel inhoudelijk als organisatorisch, moet je met elkaar realiseren. Denk daarbij aan:

  • Een soepele overdracht van peuter naar kleuter: Wanneer een leerkracht in groep 1 van tevoren weet wat de behoeften en mogelijkheden van een kind zijn, kan ze daar met het aanbod en de begeleiding in haar klas beter op inspelen.
  • Afstemmen educatief handelen: Belangrijk hierbij is dat de voor- en vroegschool beide werken met hetzelfde VVE programma of dat hun aanbod aantoonbaar (en parallel) op elkaar is afgestemd. SLO heeft beheersingsdoelen ontwikkeld (zie website SLO) waarmee de voor- en vroegscholen onder andere hun doorgaande lijn kunnen versterken en op die manier een bijdrage leveren aan het verlagen van de onderwijsdrempels.
  • Een goed werkend ouderprogramma, welke start in de peuterspeelzaal en vervolg krijgt in de onderbouw: Door stimulering thuis én op de peuterspeelzaal/school wordt de ontwikkeling van kinderen meer bevorderd dan door een vve-programma of een ouderprogramma afzonderlijk. Indien ouders vaardigheden leren en er een goede ouder-kindinteractie ontstaat, hebben kinderen daar hun hele schoolloopbaan baat bij.
  • Een goede voorlichting aan ouders over de samenwerking peuterspeelzaal en onderwijs;
  • Een nog betere afstemming in de doorgaande lijn zorg: Voor- en vroegschool zetten zich samen in om te zorgen voor een goede start in groep 1, ook wanneer er twijfels zijn of een kind zonder extra zorg en begeleiding aan het reguliere basisonderwijs deel kan nemen. Hier zijn heldere afspraken en goede samenwerking voor nodig, bijvoorbeeld door de IB-er van school er tijdig bij te betrekken.
  • Een betere afstemming over het inschrijfformulier: Hierdoor kan de informatie van de SPSH tijdig naar de basisschool worden overgedragen. Bij een aanmelding op school, moet altijd de vraag gesteld worden of het kind al bij de SPSH staat ingeschreven, dan kunnen de gegevens worden overgedragen.